KANCELARIA ADWOKACKA PANKIEWICZ

Pankiewicz - Kancelaria Adwokacka   ›  Obszary praktyki
Radosław Owczarkowski:
Rozwiązując problem, angażujesz całą swoją wiedzę.
Olgierd Pankiewicz:
Człowiek jest dla mnie najważniejszy, dlatego jestem adwokatem.Biznes

Znajomość prawa pozwala rozwijać firmę bezpiecznie, stabilnie i sprawnie. Zanim doradzimy chcemy zrozumieć Twoją działalność. Pierwszym celem jest ochrona Twojej firmy przed problemami prawnymi. Jeśli do nich dojdzie, poszukujemy szybkich i poufnych sposobów pomyślnego zakończenia sporu. To, co przekazujemy przedsiębiorcy nigdy nie jest bardziej skomplikowane niż potrzeba.

- Sporządzanie opinii prawnych;
- Wybór właściwej formy działalności; tworzenie i przekształcanie przedsiębiorstw, zakładanie spółek, S-24;
- Negocjowanie i zawieranie kontraktów handlowych, Umowy B2B, B2C;
- Obsługa stosunków korporacyjnych w spółkach handlowych: relacje Zarząd ? Rada Nadzorcza ? Zgromadzenie Wspólników i uchwały tych organów;
- Inwestycje dotyczące nieruchomości, proces budowlany;
- Audyt prawny przedsiębiorstw i tworzenie wewnętrznych regulacji firm, regulaminy sklepów internetowych, ochrona danych osobowych w firmie;
- Sprawy przed organami administracji;
- Procesy gospodarcze i pracownicze;
- Obrony w sprawach karnych gospodarczych.

Sprawy karne

Prawo do obrony zaczyna się od popełnienia czynu zagrożonego karą, a im wcześniej wkracza obrońca, tym skuteczniej może działać. Pamiętaj, że podejrzenie oskarżenie o przestępstwo nie pozbawia nikogo praw. Naszym Klientom przypominamy też, żeby nam zaufali. Jeśli między obrońcą a Klientem powstanie dobra relacja, obrońca wie, jak domagać się od sądu, by oceniał sprawę tylko na podstawie rzeczywiście udowodnionych faktów.

- Obrona we wszystkich rodzajach spraw
- Reprezentacja osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych
- Sprawy karne gospodarcze
- Sprawy karne w prawie autorskim
- Mediacja
- Reprezentacja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
- Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Twórczość, Własność intelektualna, dobra osobiste

To jeden z głównych obszarów naszej praktyki. Prawo wykształciło arsenał środków służących do ochrony dóbr niematerialnych i najbardziej osobistych. Nie tylko w kulturze ich wartość jest fundamentalna. Własność intelektualna napędza biznes i ta jej rola jest przez przedsiębiorców coraz lepiej rozumiana.

Napięcie między interesami właścicieli, producentów i użytkowników, można wykorzystać do tego, aby dobra niematerialne zachowywać, pomnażać i zbywać. Doradzamy i prowadzimy procesy twórców oraz osób korzystających z własności intelektualnej. Jeśli możemy zająć się sprawą odpowiednio wcześnie, kształtujemy umowy i relacje między osobami w środowisku twórczym tak, aby uniknąć sporów i aby prawo nie przeszkadzało tworzyć i rozpowszechniać wyników twórczości.

- Sprawy o ochronę dóbr osobistych: godności, czci i wizerunku,
- Spory o prawa autorskie i własność przemysłową, w tym o prawa do utworów literackich, plastycznych, architektonicznych, muzycznych, do programów komputerowych i wynalazków technicznych,
- Sprawy karne z zakresu prawa autorskiego
- Sprawy dotyczące patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych,
- Kontrakty między twórcami, wykonawcami i osobami korzystającymi z dóbr kultury,
- Licencje i sprzedaż przedmiotów własności intelektualnej.

Sprawy rodzinne

Pomoc w sprawach rodzinnych i opiekuńczych jest ważnym obszarem naszej praktyki. Jesteśmy świadomi, że w rodzinie dochodzi do tragicznych wydarzeń. Jednocześnie małżeństwo i rodzicielstwo zasługują na ochronę i opiekę gwarantowaną Konstytucją RP. Naszym zamiarem jest pomoc w ochronie dobra rodziny i dzieci przy pomocy sił samej rodziny i osób bliskich oraz naturalnych środowisk wspierających rodzinę.

- Sprawy o opiekę i władzę rodzicielską,
- Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- Sprawy o alimenty,
- Mediacja w sprawach rodzinnych,
- Uregulowania majątkowych stosunków między małżonkami,
- Separacja i stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Sprawy spadkowe

Śmierć zmienia stosunki rodzinne i powoduje komplikacje w sferze prawnej i majątkowej, wywołuje spory. Przy tym upływ terminów ma nieodwracalne skutki dla majątku spadkobierców. Dlatego pomoc prawna bywa niezbędna, aby sprawnie i rozsądnie sporządzić testament, przeprowadzić postępowanie spadkowe, zabezpieczyć majątek spadkowy lub zrealizować prawa do zachowku. Coraz częściej pomagamy uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe.

? Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku;
? Ochrona przed długami spadkowymi;
? Zabezpieczenie majątku poprzez testamenty;
? Procesy w sporach o majątek spadkowy.

Nieruchomości

Nieruchomości stanowią majątek najbardziej trwały, ale w ostatnich kilkudziesięciu latach prawo własności często nie było respektowane. Na tym tle wciąć pojawiają się spory i niejasności, które pomagamy rozwikłać. Wiemy, że majątek powinien służyć rozwojowi, a w rękach właściciela służy nie tylko jemu, ale także społeczeństwu. Gdybyśmy mogli zajmować się tylko inwestycjami i sporami granicznymi pomiędzy właścicielami nieruchomości, bylibyśmy szczęśliwi. Niestety, wciąż specjalizujemy się w procesach reprywatyzacyjnych i odszkodowaniach za bezprawne przejęcie majątku przez Skarb Państwa.

- Inwestycje budowlane,
- Kontrakty deweloperskie
- Sprzedaż nieruchomości,
- Odzyskiwanie praw do majątku utraconego po II wojnie światowej,
- Zniesienie współwłasności,
- Spory graniczne,
- Służebności i użytkowanie,
- Hipoteka na nieruchomościach,
- Postępowania wieczystoksięgowe.

Pro bono

?Pro bono? znaczy ?dla dobra? a więc dla wartości, dla obrony godności i wolności człowieka. Taki jest cel prowadzenia każdej sprawy, ale szczególną satysfakcję adwokat czerpie wtedy, gdy w zamian za pomoc prawną nie otrzymuje wynagrodzenia. Taką, nieodpłatną pomoc otrzymują od nas zwłaszcza ubogie osoby w sprawach:

- Wolność sumienia,
- Zagrożeń rozpadu rodziny, i problemów samotnych matek,
- Problemów wynikających z uzależnień.